DigEMPLOY
Καλώς ήρθατε στο DigEmploy, τον ιστότοπο για την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για την απασχόληση των γυναικών, των μεταναστών και των NEETS/ Άτομα εκτός εκπαίδευσης, απασχόησης, ή κατάρτισης! Αυτό το καινοτόμο έργο Erasmus+ KA2 προωθεί τις ίσες ευκαιρίες και την κοινωνική-εργασιακή ένταξη των τεχνολογικά χαμηλά καταρτισμένων γυναικών στην αγορά εργασίας.

Το DigEmploy - Ψηφιακές δεξιότητες για την απασχόληση των γυναικών, των μεταναστών και των ΝΕΕΤ/ Άτομα εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης, είναι ένα έργο KA220-VET - Συμπράξεις συνεργασίας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που θα διαρκέσει από τον Δεκέμβριο του 2022 έως τον Νοέμβριο του 2024.

The DigEMPLOY project aims to help WoMiN adapt to the digital transformation through the development of digital readininess, resilience and capacity. As it was proven, providing trainers with well thought – out and innovative methodologies, practitioners can help their learners. 

Taking this into account, DigEMPLOY is considering different contexts and backgrounds of the practioners from the participating European countries to then evaluate effective applications of digital technology.

What is more, one of the project’s objectives is to make it customisable and adjustable for a wide range of learner profiles. Women, migrants and NEETs face challenges which prove to be persistent and there is a clear need to design and implement alternative integration methods.

Addressing the needs of the long – term unemployed, refugees, asylum seekers and WoMiN demands, considerable skill, dedication and often adult educators working with these most marginalised groups, tend to have less resources, training and be the least supported.

In the internet age, it is essential to focus on the skills of educators and the resources available to them if any significant progress is to be made in favour of the most marginalised. It is essential to support the EU in effective approaches to support marginalised groups in taking an active part in society and gain employment.

Το πρόγραμμα DigEMPLOY έχει ως στόχο να βοηθήσει τις γυναίκες, τους μετανάστες και τα άτομα ΝΕΕΤ/ Άτομα εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης ή κατάρτισης (WoMiN) να προσαρμοστούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό μέσω της ανάπτυξης ψηφιακής ετοιμότητας, ανθεκτικότητας και ικανότητας.
Όπως αποδείχθηκε, παρέχοντας στους εκπαιδευτές καλά μελετημένες και καινοτόμες μεθοδολογίες, οι επαγγελματίες μπορούν να βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενούς τους.

Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, το DigEMPLOY εξετάζει διαφορετικά πλαίσια και υπόβαθρα των επαγγελματιών από τις συμμετέχουσες ευρωπαϊκές χώρες, ώστε στη συνέχεια να αξιολογήσει τις αποτελεσματικές εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας.

Επιπλέον, ένας από τους στόχους του έργου είναι να το καταστήσει προσαρμόσιμο και ρυθμιζόμενο για ένα ευρύ φάσμα προφίλ μαθητών.
Οι γυναίκες, οι μετανάστες και οι NEETs/ Άτομα εκτός εκαπίδευσης, απασχόλησης, ή κατάρτισης, αντιμετωπίζουν προκλήσεις που αποδεικνύονται επίμονες και υπάρχει σαφής ανάγκη σχεδιασμού και εφαρμογής εναλλακτικών μεθόδων ένταξης.

Η αντιμετώπιση των αναγκών των μακροχρόνια ανέργων, των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των WoMiN απαιτεί σημαντικές δεξιότητες, αφοσίωση και συχνά οι εκπαιδευτές ενηλίκων που εργάζονται με αυτές τις πιο περιθωριοποιημένες ομάδες τείνουν να διαθέτουν λιγότερους πόρους, κατάρτιση και να υποστηρίζονται λιγότερο.

Στην εποχή του Διαδικτύου, είναι απαραίτητο να δοθεί έμφαση στις δεξιότητες των εκπαιδευτών και στους πόρους που έχουν στη διάθεσή τους, αν πρόκειται να σημειωθεί σημαντική πρόοδος υπέρ των πιο περιθωριοποιημένων ατόμων.
Είναι σημαντικό να υποστηριχθεί η ΕΕ σε αποτελεσματικές προσεγγίσεις για την υποστήριξη των περιθωριοποιημένων ομάδων ώστε να λάβουν ενεργό μέρος στην κοινωνία και να αποκτήσουν απασχόληση.

Στόχοι

Το πρόγραμμα DigEmploy έχει θέσει τους ακόλουθους στόχους:

Αποτελέσματα

Στο πλαίσιο του οράματος του προγράμματος DigEmploy, θα:

Ομάδα στόχος

Το DigEmploy στοχεύει στη συγκεκριμένη συμμετοχή:
Scroll to Top